O nás

Centrum voľného času, Havranské 9, v Banskej Bystrici bolo zriadené Okresným úradom, s účinnosťou od 1. 1. 1997. Zriaďovateľom Centra voľného času je Mesto Banská Bystrica.

Centrum voľného času je samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. CVČ v školskom roku 2023/2024 otvorilo 118 pravidelných záujmových útvarov, ktoré navštevuje celkovo 1 509 členov z toho 1 466 členov do 15 rokov a 43 členov nad 15 rokov k 1. 11. 2023.

Okrem pravidelnej činnosti organizujeme rôzne príležitostné podujatia formou jednorázových akcií alebo pravidelne sa opakujúcich ako napr.: predmetové olympiády, okresné športové súťaže, besedy pre žiakov základných škôl a deti materských škôl, preventívne programy pre materské a základné školy atď. CVČ v školskom roku 2023/2024 otvorilo 374 príležitostných záujmových činností a reprezentatívnych činností.

V priestoroch CVČ sa nachádza petangové ihrisko v spolupráci s aktívnymi seniormi združenia Guľomet, Parkourové ihrisko a trampolína.

ZIMNÝ POHĽAD Z CENTRA VOĽNÉHO ČASU

Čo je našou náplňou?

CVČ je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou, v priebehu školského roka deti a mládež navštevujú záujmové útvary /krúžky/ a počas prázdninových dní usporadúvame pre deti a mládež rôzne prázdninové podujatia, zóny voľného času a prímestské tábory. Našim prvoradým cieľom je uskutočňovať prevenciu voči v súčasnosti veľmi rozšíreným sociálno-patologickým javom, formou vypĺňania voľného času pre deti a mládež v priebehu celého pracovného týždňa, ale aj víkendu. Podujatia sú zamerané na rozvoj celej osobnosti mladého človeka, či už po fyzickej alebo psychickej stránke.

„V športe hľadať krásu, krásu hľadať v umení, v umení nájsť múdrosť, ktorú vedieť využiť.“

Naša organizácia sa podieľa aj na vypĺňaní voľného času zdravotne a mentálne postihnutým deťom.

S kým spolupracujeme?

Pedagogickí zamestnanci CVČ spolupracujú so školskými klubmi, športovými klubmi, Slovenským výborom pre UNICEF, pracovníkmi Národného parku Nízke Tatry /skr. NAPANT/, Spoločnosťou pre ochranu vtákov Slovenska /skr. SOVS/, Hasičského a záchranného zborom MVSR, Okresným riaditeľstvom Policajného zboru, Galaxy bowling BB, Jazdeckou školou v Ľubietovej, Komunitným centrom, občianskymi združeniami v mestských lokalitách (Fončorda, Radvaň, Uhlisko, Kremnička) i ďalšími organizáciami pracujúcimi s deťmi a mládežou.

Kto sa vám venuje?

Mgr. Richard Vrbovský
riaditeľ


richard.vrbovsky@cvcpohoda.sk
riaditel@cvcpohoda.sk

Mgr. Jozef Ries
vychovávateľ


jozef.ries@cvcpohoda.sk

Mgr. Martina Callová
vychovávateľka


martina.callova@cvcpohoda.sk

Mgr. Jozef Lupták
vychovávateľ


jozef.luptak@cvcpohoda.sk

Bc. Dominika Vaninová
vychovávateľka


dominika.vaninova@cvcpohoda.sk

Mgr. Matúš Žoldák
vychovávateľ


matus.zoldak@cvcpohoda.sk